• This event has passed.

Children’s Activities at the 2018 Little Haiti Book Festival: Timoun, Vin Danse!

Sunday, May 6, 2018 @ 11:00 am

Little Haiti Cultural Center

212 NE 59th Terrace, Miami, United States

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

Bring the Children for a Series of Interactive Cultural Activities

With great power and presence, the drum remains Haiti’s most significant musical instrument. Not only is it the pulse of Haitian music, it also acts as a culturally significant tool for communication. Deeply rooted in the country’s African origins, the drum is used for both performative and symbolic dimensions of cultural communication within music and dance.

This year’s inclusive program features a mix of Haitian and other Caribbean artists who share a strong African cultural influence, and the drum becomes the focal element that allows us to create a cultural bridge between Haiti and its Caribbean neighbors.

Storytelling. Dance. Music. Visual arts. Through stories, movement, colors, and sound, our little ones will explore traditional Haitian customs in a fun and interactive way.

 • Don’t miss afro-Cuban artist Michael Gil’s Musical Petting Zoo, an engaging hands-on exhibit of indigenous African and Caribbean instruments. (12:30 p.m., in Courtyard)
 • Krik! Krak! Lucrèce Louisdhon-Louinis invites the entire family to Dance a Story. This interactive and bilingual presentation engages participants of all ages with storytelling, singing, and drumming. (1 p.m., in Kids Art Making Studio)
 • Venus Rising Women’s Drumming & Dance Ensemble, an all women drum and dance group, will offer an interactive dance and drum performance. (3 p.m., in Courtyard)
 • Attend a drumming workshop with Inez Barlatier (4 p.m., in Kids Art Making Studio) who will also perform with her father, Jan Sebon (2 p.m., in Marketplace) who’s held a noted place for the last 25 years as one of the leading Haitian musicians in Miami.
 • More dancing. More music! Weiselande “Yanui” Cesar will entertain the children with stories and drums (2:00 p.m., in Courtyard), and the young Haitian musicians of Aroze Twoubadou will interpret folk-music traditions with a unique personable warmth (12:30 p.m., in Marketplace).
 • And there will be ART! Visit the Kids Art Making Studio all day for hands-on activities connecting literature to arts and craft with GOGO MOAD, and get ready to be amazed by the letterpress printing demos with Tom Virgin.

Children’s activities at the 2018 Little Haiti Book Festival are programmed in collaboration with
Conecta-Logo-Black


Little Haiti Book Festival 2018: Timoun, Vin Danse!

Mennen Timoun yo nan dimanch 6 me 2018 pou yon Seri Aktivite Kiltirèl Entèraktif

Gras a pisans ak prezans eksepsyonèl li, tanbou a se enstriman ki pi enpòtan nan peyi Dayiti. Non sèlman li se batman venn mizik ayisyen an, li sèvi tou kòm yon zouti kominikasyon kiltirèl. Anrasine byen fon nan orijin afriken peyi a, tanbou a sèvi alafwa nan reprezantasyon ak nan dimansyon senbolik la pou kominikasyon kiltirèl ki antre nan mizik ak nan dans.

Pwogram ouvè n ap ofri ane sa a ap mete an vedèt yon melanj atis ki sòti Ayiti ak lòt kote nan Karayib la, ki yo tout sibi yon enfliyans afriken fò, epi tanbou a vin yon eleman santral ki pèmèt nou kreye yon pon kiltirèl ant Ayiti ak vwzen karibeyen li yo.

Kont. Dans. Mizik. Lèza vizyèl. Gras a istwa, mouvman, koulè, ak son, timoun nou yo pral eksplore koutim ayisyen tradisyonèl yo yon fason enteresan ak entèraktif.

 • Pa rate zou mizikal la (Musical Petting Zoo), yon ekspozisyon pratik ak enteresan atis afwo-kiben an Michael Gil òganize sou enstriman afriken ak karibeyen. (12:30 pm, nan Lakou a)
 • Krik! Krak! Lucrèce Louisdhon-Louinis envite tout fanmi an vin danse yon istwa (Dance a Story). Prezantasyon entèraktif ak bileng sa a kenbe atansyon patisipan tout laj avèk kont, chante, ak tanbou. (1pm, nan Atelye Atistik pou Timoun nan)
 • Venus Rising Women’s Drumming & Dance Ensemble, yon gwoup tanbou ak dans ki gen fi sèlman ladan, pral ofri yon reprezantasyon dans ak tanbou entèraktif. (3pm, nan Lakou a)
 • Vin aprann jwe tanbou avèk Inez Barlatier (4pm, nan Atelye Atistik pou Timoun nan) ki pral jwe avèk papa li tou, Jan Sebon (2pm, nan Mache a) ki selèb depi 25 an kòm youn nan pi bon mizisyen ayisyen yo nan Miami.
 • Plis dans toujou. Plis mizik toujou! Weiselande “Yanui” Cesar pral amize timoun yo avèk istwa ak tanbou (2:00 pm, nan Lakou a), epi jèn mizisyen ayisyen Aroze Twobadou yo pral entèprete mizik fòlklorik tradisyonèl avèk yon chalè senpatik san parèy (12:30pm, nan Mache a).
 • Epi ap gen aktivite ATISTIK! Vizite Atelye Atistik pou Timoun nan pandan tout jounen an pou aktivite pratik ki fè relasyon ant literati ak travo mànyèl avèk GOGO MOAD, epi pare pou w bèbè devan demonstrasyon enpresyon an relyèf yo avèk Tom Virgin.
Free

Details

Date:
Sunday, May 6, 2018
Time:
11:00 am
Cost:
Free

Other

Language
English, Creole
Occurrence
All Year

Who's Attending

3 people are attending Children’s Activities at the 2018 Little Haiti Book Festival: Timoun, Vin Danse!

 • Crystal Williams
 • Josiah Malik Dalien-Auguste

RSVP

Tickets are not available as this event has passed.

Venue

Little Haiti Cultural Center
212 NE 59th Terrace, Miami, United States
+ Google Map