. Tico

Sara McCranie

Born in one of the poorest yet richest islands in the western hemisphere, Tico likes to remind the world that as a pioneer, Haiti fought for freedom and granted that freedom to Blacks around the world. Tico is an international model, public figure, and a community activist. Tico is co-founder of ReRoute 2 Purpose, an organization that focuses on development, stability, healing, and accountability of women through empowering and transformational brunches. Ms. Armand continues to make major strides in helping women find their purpose and heal from emotional and physical trauma. Haiti has instilled in Tico the fervor and poise that keeps her grounded and lifted simultaneously. Through her vast experience in the world of modeling, entertainment, and arts, Tico Armand has become a powerhouse. As she continues her journey in helping young girls and women flourish through personal development and self-cognition, Tico loves to tell imaginative stories for the young to help them learn their history, culture, and language through “The Adventures of Yaya.”

Yon natif natal zil ki alafwa pi pòv ak pi rich la nan emisfè oksidantal la, Tico renmen fè lemond sonje ke kòm pyonnye, Ayiti te lite pou libète epi li te pote libète sa a kòm kado pou moun nwa toupatou nan lemond. Tico se yon mànken entènasyonal, yon pèsonalite piblik ak yon militan nan kominote a. Tico se youn nan fondatè ReRoute 2 Purpose, yon òganizasyon ki konsantre sou devlòpman, estabilite, gerizon ak responsabilite fanm nan yon dejene kote yo montre yo vin otonòm ak pote transfòmasyon nan lavi yo. Madmwazèl Armand kontinye ap fè gwo pwogrè nan ede fanm jwenn objektif yo epi refè anba chòk emosyonèl ak fizik. Ayiti enplante nan Tico yon adè ak yon sanfwa ki alafwa ede li kenbe tèt li sou zepòl li ak ba li ankourajman. Gras a tout eksperyans li genyen an nan mond mànken, espektak ak lèza a, Tico Armand vin yon flanm pou fanm parèy li yo. Pandan l ap kontinye pakou li an nan ede jèn fi yo ak fanm yo pwospere san pwoblèm gras a devlòpman pèsonèl ak konesans tèt yo, Tico vin renmen pran abitid tire kont li envante pou jèn yo pou yo kapab aprann sou listwa yo, kilti yo ak lang yo nan “The Adventures of Yaya,” avanti Yaya yo.