Rebecca N. Carmant

Sara McCranie

Rebecca N. Carmant is the author of Sunshine on Stormy Seas, a poetry collection that gives voice to the battles the Haitian-American writer faces as a woman of color, a person of faith, and the mother of an autistic child. Carmant holds a Master’s degree in Education and is pursuing a doctoral degree in Leadership. She advocates for many causes, including autism and social justice.

Rebecca N. Carmant se otè Sunshine on Stormy Seas, yon koleksyon pwezi ki eksprime batay ekriven ayisyano-ameriken an ap konfwonte kòm yon fanm koulè, yon moun ki gen lafwa, ak manman yon timoun otistik. Carmant gen yon metriz nan edikasyon epi l ap travay pou yon doktora nan lidèchip. Li defann anpil kòz, tankou paregzanp otis ak jistis sosyal.