Phanesia Pharel

Sara McCranie

Phanesia Pharel is a Miami-based writer, director and actor. She began performing at the age of three in various dance companies. At six, she performed in her first musical, “Hairspray,” whose creators she later met at the age of thirteen at the International Thespian Festival. As a freshman in high school, she fell in love with a play by Tracy Letts and her adventures in directing began with a turbulent scene from “August Osage County;” she received perfect score during a competition. Later, she directed Marsha Norman’s “Night Mother” and an original production titled “The Cookie Heist.” She recently began rehearsals for the play “Funnyhouse of a Negro” by Adrienne Kennedy. Her playwriting career began when she was selected as a sophomore to be a City Theatre Scholar at the City Wrights festival on the topic of gender parity. Marsha Norman was the keynote speaker. Phanesia wrote a monologue at the festival, and the piece was later published in the City Theatre anthology. Her first play “Penelope” was selected as one of four in the nation to be workshopped at the International Thespian Festival. This win in the “Playworks” competition resulted in her work being published in Dramatics Magazine. “Penelope” will be published in a Samuel French collection. One of her plays, “Shovel Me Away,” was produced at Micro Theater Miami and selected among the “Best Of The Best of 2016.” Phanesia has also published poetry in various anthologies. She will be attending Barnard College of Columbia University this coming fall.


Phanesia Pharel se yon ekriven, direktè e aktè ki rete nan vil Miami. Li te kòmanse patisipe depi a laj twazan nan espektak diferan konpayi dans. A laj sizan li te jwe nan premye komedi mizikal li, “Hairspray.” A laj trèzan li rankontre moun ki kreye Hairspray yo pandan li te nan yon atelye ki t ap travay sou komedi mizikal elèv te ekri nan International Thespian Festival. Li te nan dezyèm sik segondè lè li vin jwe wòl direktè teyat. Li vin tonbe damou pyès teyat “August Osage County” Tracy Letts la. Li dirije yon sèn mouvmante nan yon konpetisyon, epi li fè dis sou dis. Pandan dezyèm ane li, li dirije pyès “Night Mother” Marsha Norman nan kòm pwojè fendane. Apre sa, pandan twazyèm ane li, li dirije yon pwodiksyon orijinal ki rele “The Cookie Heist.” Li fenk kòmanse repetisyon pou pyès “Funnyhouse of a Negro” Adrienne Kennedy a. Karyè li kòm otè pyès teyat kòmanse pandan li te nan dezyèm ane, lè yo te chwazi l kòm Espesyalis City Theater nan festival City Wrights la, avèk kòm sijè egalite sèks ak kòm konferansye envite Marsha Norman. Phanesia travay sou yon monològ nan festival la ki vin pibliye pi ta nan antoloji City Theatre a. Yo chwazi premye pyès teyat li a “Penelope” kòm youn pami kat nan nasyon an pou yo travay sou yo nan atelye International Thespian Festival la. Poutèt li genyen konpetisyon “Playworks” la yo pibliye pyès li a nan Dramatics Magazine epi yo pibliye “Penelope” nan yon kolesyon Samuel French. Yo te pwodi youn nan pyès li yo. “Shovel Me Away,” nan Micro Theater Miami, e yo te chwazi l kòm “Best Of The Best in 2016” [Pi Bon Pami Pi Bon an 2016]. Li gen pwezi tou ki pibliye nan diferan antoloji. L ap antre nan Barnard College nan Columbia University pandan sezon otòn k ap vini an.