Nathalie Nérée

Sara McCranie

Dr. Nathalie Nérée is an educator, a writer, and a spiritual mentor. She’s served as a special education teacher, a curriculum coordinator for special education and assistive technology, and an associate principal at the middle school and high school levels. The daughter and granddaughter of pastors, Nathalie is the author of Stand in Faith (Balboa Press, 2016). She’s a devoted mother to her two children, Benazir and Leslie.

Dtè. Nathalie Nérée se yon anseyan, yon ekriven, ak yon gid espirityèl. Li jwe wòl pwofesè ansèyman espesyal, kowòdonatè kourikoulòm pou ansèyman espesyal ak teknoloji asistans, ak chèf etablisman asosye nan nivo premye ak dezyèm sik segondè. Nathalie se pitit ak pitit-pitit pastè ; li se otè Stand in Faith (Balboa Press, 2016). Li se yon manman devwe pou de pitit li yo, Benazir ak Leslie.