Menès Dejwa

Cindy Seip

Menès Dejwa is the author of the Haitian-Creole play Masuife, which depicts the dire plight of three Haitian braceros in the Dominican Republic. The characters Kongo, Konga and Kongolito find themselves caught in the grips of exploitation, stigmatization and ostracism on a batey in the Dominican Republic as they desperately struggle to hold on to their humanity, to negotiate their cramped living space and their relationships with each other. Amid this ordeal, they also attempt to make sense of their slave-like experiences in the hostile “host country” and to name the forces that uprooted them from their homeland.

 

Menès Dejwa se otè yon pyès teyat an kreyòl ayisyen ki rele Masuife, k ap rakonte sitiyasyon difisil twa brasewòs ayisyen nan Repiblik Dominikèn. Pèsonaj yo Kongo, Konga ak Kongolito vin prizònye eksplwatasyon, tretman enferyè ak eksklizyon nan yon batey nan Repiblik Dominikèn pandan y ap fè tout sa yo kapab pou kenbe diyite moun yo, negosye espas twò piti kote yo rete a ak relasyon yo youn ak lòt. Nan mitan kondisyon difisil sa yo, y ap eseye tou konprann eksperyans parèy ak esklavaj yo a nan “peyi dakèy” ostil la epi nonmen fòs ki te derasinen yo sòti lakay yo.