Maude Heurtelou

Sara McCranie

Maude Heurtelou is an educator who began her career in Nutrition and Public Health. She earned a Bachelors Degree from San Carlos University, Guatemala and a Masters Degree from Laval University, Canada. She has worked in Guatemala, the Dominican Republic, Haiti, Canada and the United States.

Maude brings to Educa Vision 44 years of experience as a children’s book author reading program designer, curriculum reviewer and nonfiction lesson developer. During her extensive career, she has taught children and adults both inside and outside of classrooms. She has developed educational programs for different levels of age and literacy, using culturally responsive teaching approaches in both rural and urban areas. She has developed oral, written and visual media to develop and convey educational messages for issues relevant to education, daily living, health, survival, and literacy.

Maude had developed educational contents for the University of South Florida in Tampa, for the Center for Diseases Control and Prevention (CDC) in Atlanta, for Laval University in Quebec, for Care International in Guatemala and for the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, for World Vision Haiti among others. For about twelve years, she was in charge of developing Nutrition Education materials for the elementary level school system in Broward County, covering the scope of student education, as well as teacher and parent training. She received an award from both Governor Bush and Governor Chiles for more than 12 years of international volunteer work in Florida.

Maude is presently the Vice-President of Educa Vision, a publishing company dedicated to the promotion of educational materials in Haiti and abroad.


Maude Heurtelou se yon edikatè ki kòmanse karyè li nan domèm nitrisyon ak sante piblik. Li resevwa diplòm bakalorya nan Inivèsite San Carlos, Gwatemala, ak yon metriz nan Inivèsite Laval, Kanada. Li travay Gwatemala, Repiblik Dominikèn, Ayiti, Kanada ak Ozetazini.

Maude pote nan Educa Vision 44 lane eksperyans kòm otè liv pou timoun, kreyatè pwogram lekti, egzaminatè kourikoulòm ak elaboratè leson sou non-fiksyon. Pandan karyè long li an, li anseye timoun ak granmoun anndan ak andeyò saldeklas. Li elabore pwogram edikatif pou diferan laj ak nivo alfabetizasyon, grasa apwòch ki adapte a kilti a e nan zòn andeyò e lavil. Li elabore mwayen oral, ekri ak vizyèl pou kreye e fè pase mesaj edikatif sou pwoblèm ki gen pou wè avèk edikasyon, lavi toulejou, lasante, sivivans, ak alfabetizasyon.

Maude elabore matyè edikatif pou University of South Florida nan vil Tampa, pou Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi an (CDC) nan Atlanta, pou Inivèsite Laval nan vil Quebec, pou Care International nan peyi Gwatemala, pou Massachusetts Institute of Technology (MIT) nan vil Boston, e pou World Vision Haiti, pami lòt kote. Pandan apeprè douz lane, li te responsab elabore materyèl Edikasyon sou Nitrisyon pou sistèm lekòl elemantè a nan Konte Broward, nan kad edikasyon elèv yo epitou pou fòmasyon pwofesè ak paran. Li resevwa yon pri nan men Gouvènè Bush ak Gouvènè Chiles pou plis pase 12 lane travay benevòl entènasyonal nan Florida.