Marleine Bastien

marlene lopez

Marleine Bastien is the Executive Director of the Family Action Network Movement (FANM) Ms. Bastien has a master’s degree in social work from Florida International University, with more than 20 years of clinical experience and eight years of direct administrative experience in non-profit management. She has championed the cause of women, children and Haitian families through her dedicated advocacy in the areas of immigration and human rights, HIV/AID, breast cancer and domestic violence.

Marleine Bastien se Direktris Egzekitif Family Action Network Movement (FANM). Madan Bastien resevwa yon diplòm metriz nan travay sosyal nan men Florida International University, avèk plis pase 20 lane eksperyans klinik ak wit lane eksperyans dirèk nan administrasyon, nan jere òganis ki pa gen bi fè pwofi. Li devwe tèt li nan defann kòz fanm, timoun, ak fanmi ayisyen yo nan domèn imigrasyon ak dwa moun, VIH/SIDA, kansè tete ak vyolans familyal.