Marie Vickles

Sara McCranie

Marie Vickles is a public arts program coordinator and seasoned teaching-artist that has worked throughout the United States and the Caribbean for both public and private art-based organizations. As the Visual Arts and Crafts Coordinator for the Little Haiti Cultural Center, Marie is focused on creating high-quality and accessible art programs for the residents of Little Haiti and South Florida. Marie is proud to serve the City of Miami as a member of the Arts & Entertainment Council and looks forward to contributing to the ever-growing arts community that calls Miami home.

Marie Vickles se yon kowòdonatè pwogram atistik piblik ak yon pwofesè lèza eksperimante ki travay nan Etazini ak nan Karayib yo pou òganizasyon piblik kou prive ki panche sou lèza. Kòm Kowòdonatè Travo Mànyèl Vizyèl nan Little Haiti Cultural Center, Marie konsantre sou kreye pwogram atistik kalite siperyè ak aksesib pou rezidan yo nan Little Haiti ak Sid Florida. Marie fyè sèvi Vil Miami kòm manm nan Konsèy pou Lèza ak Amizman an (Arts & Entertainment Council) epi li pa ka tann pou li kontribye nan kominote atistik ki pa janm sispann laji a nan Miami.