Jean Fils-Aimé

Sara McCranie

Jean Fils-Aimé holds a Master’s Degree from McGill University in Medieval History and a Ph.D. in Theology from the University of Montreal. His specialty is the interaction of faith and culture. His dissertation was on the Protestant Reformation and the Catholic Counter-Reformation during the 21st century. Fils-Aimé advocates for the importance of Voodoo in Haitian culture. He has made Voodoo a weapon of opposition, a therapy for the people, and maintains that Voodoo is a religion advocating love and charity. His book, Vodou, je me souviens, is a genuine plea for Haitian culture and identity, as well as the gateway to new theological and ethnological debates.

Jean Fils-Aimé gen yon metriz Inivèsite McGill nan Listwa Mwayennaj epi li resevwa yon doktora nan Teyoloji nan men Inivèsite Montreal. Li se yon espesyalis nan relasyon ki genyen ant lafwa ak lakilti. Memwa li a te gen kòm sijè Refòm Pwotestan an ak Kont-Refòm Katolik la pandan 21yèm syèk la. Jean Fils-Aimé montre enpòtans vodou nan kilti ayisyen an. Li fè vodou vin yon zam rezistans, yon terapi pou pèp la, epi li afime vodou se yon relijyon ki preche lanmou ak lacharite. Liv li a, Vodou, je me souviens, se yon pledwaye toutbon pou kilti ak idantite ayisyen, epitou li ouvè chimen sou nouvo deba teyolojik ak etnolojik.