Françoise Elizée

Sara McCranie

Born in Haiti, Françoise Elizée relocated to Miami at age 13. She holds a Bachelor’s degree in Marketing and a Master’s degree in International Business from the University of Miami. She’s an entrepreneur and an artist whose fashion label, Françoise Elizée Collections,  has been featured in magazines such as In Style, Elle and Glamour. Made from exotic materials, her handbags and accessories are sold around the world. Françoise is author of Haiti Rediscovered: The Quintessential Potomitan,  a tribute to hardworking and creative Haitian women entrepreneurs, to their impeccable aesthetic, talent, and contribution to the culture.

Françoise Elizée, ki te fèt Ayiti, te vin rete nan Miami a laj 13 an. Li gen yon diplòm lisans nan maketin ak yon metriz nan komès entènasyonal li resevwa nan men University of Miami. Li se yon antreprenè ak yon atis epi mak de mòd li an, Françoise Elizée Collections,  te parèt nan magazin tankou paregzanp In Style, Elle ak Glamour. Sakamen ak akseswa li yo, ki fèt avèk materyèl orijinal, vann toupatou nan lemonn. Françoise se otè Haiti Rediscovered: The Quintessential Potomitan,  yon omaj pou antreprenè fi ayisyen kreyatif k ap travay di yo, pou estetik enpekab yo, talan yo, ak kontribisyon yo nan kilti a.