Edwin (EJ) Bonilla Jr.

Sara McCranie

Born in Miami, 7-years-old Edwin Bonilla Jr. (better known as EJ) is student at St. James Catholic School, where his favorite subject is Science. At the age of four, inspired by his Haitian and Cuban roots and his mother’s strong passion for history, EJ became engaged in learning about his community and about the government. As a fifth birthday gift, EJ asked to tour the White House. Later, the young author also visited Selma, Alabama, to celebrate the 50th Anniversary of Bloody Sunday. When EJ realized that it was Dr. Martin Luther King Jr. who led the march across the Edmund Pettus Bridge, he became invested in learning more about Black history. With the help of his mother, EJ published his first book in 2015, EJ’s Exciting Road Trip, about a little boy’s dream to visit the White House. Today, EJ is an award-winning author who received the Moonbeam Children’s Book Award for Best Book by Young Author. He’s currently working on his third book and hopes to write stories about creating his own robots.


Edwin Bonilla Jr. (ki gen kòm ti non EJ) fèt nan vil Miami. Li gen 7 an e se yon elèv St. James Catholic School kote Syans se matyè li pi renmen. A laj katran, Edwin vin dekouvri rasin ayisyen ak rasin kiben fanmi li, sa ki ankouraje li patisipe nan kominote a. A laj senkan, EJ mande manman li pou l vizite Lamezon Blanch kòm kado fèt. Nan menm okazyon sa a, manman EJ mennen li wè Selma, nan Alabama, pou selebre 50yèm anivèsè Dimanch Sanglan an. Lè EJ reyalize se Dtè. Martin Luther King Jr. ki te mennen mach pou travèse Pon Edmund Pettus la, li vin vle aprann plis sou istwa Moun Nwa. An 2015, EJ kolabore ak manman li pou pibliye yon premye liv, EJ’s Exciting Road Trip, istwa yon ti gason k ap reve pou l vizite Lamezon Blanch. EJ se yon otè ki resevwa bèl pri, tankou paregzanp Pri Liv pou Timoun Moonbeam nan pou Pi Bon Liv Jèn Otè. Kounyeya, EJ ap travay sou twazyèm liv li avèk manman l, e li ta renmen ekri istwa sou kreyasyon pwòp wobo pa li.