Edwidge Danticat

Sara McCranie

Edwidge Danticat was born in Haiti in 1969, and came to the United States when she was twelve years old. She graduated from Barnard College and received an M.F.A. from Brown University. Following her auspicious debut novel Breath, Eyes, Memory (and Oprah’s Book Club selection), Danticat has gone on to author and edit many acclaimed and award-winning works of fiction and nonfiction, including Krik? Krak! (a National Book Award finalist), The Farming of Bones (an American Book Award winner), Behind the MountainsThe Dew BreakerClaire of the Sea Light, and Brother, I’m Dying, a finalist for the National Book Award and a winner of a National Book Critics Circle Award for autobiography. She has also written several young adult novels and a travel narrative: After the Dance: A Walk Through Carnival in Jacmel. Her memoir, The Art of Death: Writing the Final Story (Graywolf Press), is at once a personal account of her mother’s death from cancer and a deeply considered reckoning with the ways that other writers have approached death in their work. Danticat is also a contributor to Writing Hard Stories: Celebrated Memoirists Who Shaped Art from Trauma (Beacon Press), in which some of the country’s most admired authors describe their treks through dark memories and attest to the healing power of words. She also provides the foreword to the English translation of the novel Hadriana in All My Dreams (Akashic), by René Depestre, one of the most important voices of Haitian literature.

Edwidge Danticat te fèt nan peyi Dayiti an 1969 epi li te vin Etazini lè li te gen douzan. Li te gradye nan Barnard College epi te resevwa yon metriz nan boza nan men Brown University. Apre yon debi favorab avèk woman li an Breath, Eyes, Memory (yon seleksyon nan Klèb Lekti Oprah a), Danticat kontinye ekri epi edite plizyè èv fiksyon ak resi (nonfiksyon) asiksè ki resevwa gwo pri, tankou paregzanp Krik? Krak! (yon finalis National Book Award) The Farming of Bones (yon gayan American Book Award) Behind the Mountains, The Dew Breaker, Claire of the Sea Light ak Brother, I’m Dying, ki te finalis pou National Book Award ak gayan National Book Critics Circle Award pou otobyografi. Li ekri tou plizyè woman pou jèn granmoun ak yon istwa vwayaj, After the Dance, A Walk Through Carnival in Jacmel. Memwa li yo, The Art of Death: Writing the Final Story (Graywolf Press) alafwa yon resi pèsonèl sou jan kansè touye manman li ak yon refleksyon pwofon sou jan lòt ekriven abòde lanmò nan pwòp èv pa yo. Danticat kontribye tou nan Writing Hard Stories: Celebrated Memoirists Who Shaped Art from Trauma (Beacon Press), kote kèk nan otè yo pi admire nan peyi a dekri pwonmnad yo nan souvni tris epi ateste pouvwa gerizon sa genyen lè ou mete eksperyans ou sou fòm mo. Se li tou ki ekri prefas tradiksyon angle woman Hadriana in All My Dreams (Akashic) ki fèk pibliye, yon èv René Depestre, youn nan vwa ki pi enpòtan yo nan literati ayisyen an.