Danielle Joseph

Sara McCranie

Danielle Joseph is the author of the picture book, I want to Ride the Tap Tap. She also wrote Shrinking Violet (adapted into the Disney Channel movie, Radio Rebel), Indigo Blues and Pure Red. She was born in Cape Town, South Africa and grew up in Boston, Massachusetts. Shortly after graduating from Emerson College, she traded in her sled and snow boots for a pool noodle and flip flops, and moved to Miami. She now lives in Maryland with her family and dog, Ringo. When she’s not reading or writing, you can find her listening to music, being silly, or hanging out at Starbucks.

Danielle Joseph se otè liv imaj I want to Ride the Tap Tap. Li te ekri tou Shrinking Violet (ke yo adapte nan fim chenn televizyon Disney a, RADIO REBEL), Indigo Blues ak Pure Red. Li te fèt nan Cape Town, Afrik di Sid epi li grandi nan Boston, Massachusetts. Yon ti tan apre gradyasyon li nan Emerson College, li twoke treno li an ak bòt lanèj li yo pou planch sou dlo ak sapat epi l ap rete Miami. Kounye a li rete Maryland avèk fanmi li ak chen li, Ringo. Lè li p ap ni li ni ekri, ou kapab jwenn li ap koute mizik, ap fè komik, oswa chita nan Starbucks.