Bayyinah Bello

marlene lopez

(Bello, Bayyinah) Bayyinah Bello’s teaching career began in 1969 in the U.S.A, where she taught Arabic at Muhammad University of Islam. There, she discovered the joy of writing and published several language manuals and children story books. In 1972, she moved to Nigeria where she developed her passion for history and love of languages. Bello is fluent in Haitian Creole, French, English, Arabic and Hausa.  Having travelled to several African countries, Bello lived for a time in Togo, where she taught English and Arabic for different financial institutions including the Bank of West Africa. In the United States, she earned a Master’s Degree in Primary Education, after which she decided to return to her native Haiti in 1979. In Haiti, she taught the Hausa language and culture at the State University of Haiti and founded the Citadelle International School, a bilingual school for primary and secondary aged children. Bello is also the founder of the Fondation Marie Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines (Fondasyon Felicitee), which provides several community initiatives towards empowering local communities. Bello has been published widely and has lectured on a wide range of subjects at various conferences and seminars all over the world on issues related to self-development, African and Haitian History, personal development, and natural health.

Karyè Bayyinah E. Bello kòm pwofesè te kòmanse an 1969 nan Etazini, kote li te anseye arab nan Muhammad University of Islam. La, li te dekouvri lajwa ekriti epi li te pibliye plizyè mànyèl lang ak liv istwa pou timoun. An 1972, li t al rete nan peyi Nijerya kote li te vin devlope yon pasyon pou listwa ak lanmou pou lang. Bello pale kou rat lang kreyòl ayisyen, franse, angle, arab ak awousa. Bello vwayaje nan plizyè peyi Lafrik, epi li pase kèk tan nan Togo, kote li te anseye angle ak arab pou diferans enstitisyon finansye tankou paregzanp Bank of West Africa. Nan Etazini, li resevwa yon Metriz nan Edikasyon Primè, epi apre sa li deside retounen nan peyi kote li te fèt la, Ayiti, an 1979. Rive Ayiti, li anseye lang ak kilti awousa nan Inivèsite Deta Dayiti epi li fonde Citadelle International School, yon lekòl bileng pou timoun ki nan primè ak segondè. Bello se fondatè Fondation Marie Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines (Fondasyon Felicitee) tou, ki ofri plizyè inisyativ kominotè pou ranfòse otonomi kominote lokal yo. Bello pibliye anpil epi li fè konferans ak seminè sou yon gran evantay sijè toupatou nan lemonn sou kesyon ki gen pou wè avèk devlòpman pèsonèl, listwa afriken ak ayisyen, ak sante natirèl.