Anthony Georges-Pierre

marlene lopez

(Georges-Pierre, Anthony) Anthony Georges-Pierre is a teacher of literature, a political analyst, researcher, historian, and writer who has concentrated on the odious political climate of the Duvalier regime, careful to approach the subject with reason, rather than pure emotion. This approach has given Georges-Pierre authority and credibility on the subject. He demonstrates a heightened sense of humanity as well as a loyalty to transcendental values that go beyond ideological affiliations, a combination that is conducive to the discovery of truth.

Anthony M. Georges-Pierre se yon pwofesè literati, yon analis politik, yon chèchè, yon istoryen, ak yon ekriven ki konsantre sou klima politik detestab epòk rejim Duvalier a, men ki fè atansyon abòde sijè a avèk rezon, olyede emosyon sèlman. Apwòch sa a bay Georges-Pierre otorite ak kredibilite sou sijè a. Li demontre yon sans imanite elve epitou yon fidelite pou valè siperyè ki depase afilyasyon ideyolojik, yon konbinezon ki pèmèt dekouvri laverite.