Angie Bell

Sara McCranie

A committed community leader in South Florida, Angie Bell is a marketing specialist, a published author, and a public personality. As a young community activist, Ms. Bell has dedicated her time to several organizations, working to promote Haitian culture, language and arts. Angie is the founder of PouBelAyiti, an artistic environmental movement aimed to keep the streets of Haiti clean. It was created to combat deforestation, promote a clean lifestyle, nurture the environment, and it is also used as an educational tool to bring more awareness and action towards climate change. She is also the co-owner of Atizan International, a marketing firm that promotes Haitian and Caribbean culture which range from event and festival productions to project management. Currently, Ms. Bell is the co-chair of the Greater Fort-Lauderdale Cap-Haïtien Sister City committee and the Cap-Haïtien ambassador for SheBuilds Global Initiative, leading a committee to plant a million trees in Haiti. She continues writing to publish her second book which she believes will help hundreds discover the beautiful, rich heritage of her native Haiti, and better appreciate the Creole language—a tool to connect Haitians around the world and a tool for development within the educational system in Haiti.

Yon lidè angaje nan kominote Sid Florid la, Angie Bell se yon espesyalis maketin, yon otè ki pibliye liv, ak yon pèsonalite piblik. Kòm jèn militan nan kominote a, Madmwazèl Bell konsakre tan li a plizyè òganizasyon, epi travay pou pouse kilti, lang ak lèza ayisyen. Angie se fondatè PouBelAyiti, yon mouvman atistik pou anviwònman an ki gen kòm objektif kenbe lari Ayiti yo pwòp. Mouvman sa a te kreye pou lite kont debwazman, ankouraje yon estil vi pwòp, pran swen anviwònman an epi li sèvi tou kòm zouti edikatif pou fè plis sansibilizasyon epi pote plis aksyon nan zafè chanjman klimatik la. Angie se youn nan mèt Atizan International yo tou, yon fim maketin k ap pouse kilti ayisyen ak karibeyen an depi nan òganizasyon evènman ak festival rive nan jesyon pwojè. Kounye a, Madmwazèl Bell se ko-prezidan komite vil marasa Fort-Lauderdale ak Kap Ayisyen (Greater Fort-Lauderdale Cap-Haïtien Sister City) epi li se anbasadè Kap Ayisyen pou inisyativ entènasyonal SheBuilds la, kote li nan tèt yon komite pou plante yon milyon pyebwa Ayiti pandan l ap kontinye ekri pou pibliye dezyèm liv li an ki dapre li ap san dout ede plizyè santèn moun dekouvri bèl patrimwàn rich Ayiti natif natal li an e pi byen apresye lang kreyòl la—yon zouti pou konekte Ayisyen toupatou nan lemond ak yon zouti pou sèvi pou devlòpman nan sistèm edikatif la nan peyi Dayiti.