Alin L. Hall

Cindy Seip

Alin L. Hall is the founder of Xaragua Advisory Group which is an initiative borne out of the earthquake that devastated Haiti in 2010. He is formerly a private banker with Wells Fargo Bank in Palm Beach County Florida and brings over 10 years of experience in the banking, securities, mortgage and insurance industries. Before joining Wells Fargo Bank, he was a financial advisor with MetLife in Fort Lauderdale Florida. Prior to MetLife, he was a mortgage executive with RBC Centura Bank (Royal Bank of Canada). Alin is currently a financial analyst at Service Finance Company, Llc. Alin holds the CFP® designation from the CFP Board of Standards, a bachelor of science in finance from Nova Southeastern University and a master of science in finance from Florida Atlantic University. Alin is also a well-read author who has published a historical essay on the contribution of southern Haiti to the first afro-descendant self-determination experiment in America. As a frequent columnist for the main Haitian newspaper (Le Nouvelliste), he has regularly written about Post Traumatic Slave Syndrome (PTSS) and the psychopathology affecting afro-descendants. As a result of several years of research, Alin has developed the Transplantation Theory and is about to publish his findings in “Le Syndrome du Transplanté”.

 

Alin L. Hall se fondatè Gwoup Konsiltatif Xaragua a (Xaragua Advisory Group) ki se yon inisyativ yo te kreye alasuit tranblemanntè ki te devaste Ayiti an nan lane 2010. Anvan sa li te yon bankye prive nan Wells Fargo Bank nan Konte Palm Beach nan Florida epi li gen plis pase 10 lane eksperyans nan endistri bank, valè mobilye, ipotèk ak asirans. Anvan li te antre nan Wells Fargo Bank, li te konseye finansye nan MetLife nan Fort Lauderdale Florida. Anvan MetLife, li te jesyonè kont ipotekè nan RBC Centura Bank (Royal Bank of Canada). Kounye a Alin se yon analis finansye nan Service Finance Company, Llc. Alin resevwa tit CFP® a (Planifikatè Finansye Sètifye) nan men CFP Board of Standards, yon lisans nan finans nan men Nova Southeastern University ak yon metriz nan finans nan men Florida Atlantic University. Alin se yon otè ki pibliye tou yon esè istorik sou kontribisyon sid Ayiti nan premye eksperyans avèk desandan Afriken ki te granmoun tèt yo nan Lamerik. Kòm kwonikè ki ekri souvan nan pi gwo jounal ayisyen an (Le Nouvelliste), li regilyèman pibliye sou Sendwòm Estrès Apre Esklavaj (Post Traumatic Slave Syndrome, PTSS) ak pwoblèm sikolojik ki touche desandan Afriken yo. Gras a plizyè ane rechèch, Alin elabore Teyori Transplantasyon an epi li pare pou pibliye konklizyon li yo nan “Le Syndrome du Transplanté”.