Bito David

Sara McCranie

Bito David was born in Haiti in 1964. After completing his primary and secondary studies at Institution St. Joseph and Petit Seminaire College St. Martial, he attended the Faculty of Agronomy and Veterinary Medicine and majored in Economics and Rural Development. He later moved to Florida where he continued his studies to obtain a Bachelor;’s Degree in Business Administration and a Master’s Degree in Cultural Foundations of Education. In the United Stated he works for the School District of Palm Beach County as a Public Relations Specialist. His duties include establishing and maintaining communications, understanding, and cooperation between the school system and its stakeholders especially the Haitian and Haitian American community, including parents, students, businesses, community organizations and agencies, the media, and the Haitian population at large for increased parental and community involvement in education. He also strongly advocates for the integration of Haitian culture in the multicultural celebration in the United States. Besides his professional duties in the field of education, he is also a writer. He authors several magazine articles in local papers in the United States on topics related to Haïti. He has published several books on the socioeconomic and political situation of Haiti and other subjects related to love, philosophy and common facts of life. His titles include: AYTIMANYA: Tragédie Tropicale, PEINES D’UNE TRAGEDIE: 12 Janvier 2010, MANIFESTE: Défis A La Nation Haïtienne, PHANTASMES: Aphrodite En Do Majeur, SPECULAITONS : L’homme, Dieu, La Vie, Le Monde et La Société. His main domains of interest are: the recognition of the contributions of Haiti and its people to the history of the world, the involvement of parents in their children’s education, the repatriation of Haitian human resources and the participation of all Haitians in the process of Haiti’s development, the reinforcement of the Creole language as the sociolinguistic identity of the Haitian people, and the promotion of a leadership with vision, competence and integrity to serve as a motivating force to champion development in Haiti.


Bito David fèt nan peyi Dayiti an 1964. Lè l fini avèk lekòl primè ak segondè nan Institution St. Joseph ak Petit Seminaire College St. Martial, l al nan Fakilte Agwonomi ak Medsin Veterinè pou espesyalize nan Ekonomi ak Devlòpman nan Zòn Andeyò. Apre sa l al rete Florida kote li kontinye etidye pou resevwa yon diplòm bakaloreya nan Administrasyon Biznis ak yon Metriz nan Fondasyon Kiltirèl Edikasyon. Li travay Ozetazini pou Distrik Eskolè Konte Palm Beach la kòm Espesyalis Relasyon Piblik. Fonksyon li te gen ladan tabli ak kenbe kominikasyon, konpreyansyon, ak koperasyon ant sistèm eskolè a ak pati ki enterese ladan li yo sitou kominote ayisyen ak ayisyano-ameriken an, avèk ladan paran, elèv, biznis, òganizasyon ak ajans kominotè, medya, ak popilasyon ayisyen an an jeneral pou paran yo ak kominote a kapab patisipe plis nan edikasyon. Li lite anpil tou pou entegrasyon kilti ayisyen an nan selebrasyon miltikiltirèl Lèzetazini an. Apa fonksyon pwofesyonèl li nan domèn edikasyon, li se ekriven tou. Li se otè plizyè atik magazin nan jounal lokal Ozetazini sou sijè ki gen pou wè avèk Ayiti. Li deja pibliye plizyè liv sou sitiyasyon sosyo-ekonomik ak politik la nan peyi Dayiti epi li pale de lòt sijè tou ki gen pou wè avèk lanmou, filozofi ak bagay lavi toulejou. Kèk nan tit li yo se: AYTIMANYA: Tragédie Tropicale, PEINES D’UNE TRAGEDIE: 12 Janvier 2010, MANIFESTE: Défis A La Nation Haïtienne, PHANTASMES: Aphrodite En Do Majeur, SPECULAITONS : L’homme, Dieu, La Vie, Le Monde Et La Société. Domèn enterè li se: rekonesans kontribisyon Ayiti ak pèp li nan istwa lemonn, patisipasyon paran nan edikasyon pitit yo, retou resous imen ayisyen yo lakay yo ak patisipasyon tout Ayisyen nan pwosesis devlòpman Ayiti a, ranfòsman lang kreyòl la  idantite sosyo-lengwistik pèp ayisyen an, ak pwomosyon dirijan ki gen vizyon, konpetans ak entegrite pou sèvi kòm fòs k ap bay motivasyon pou defann devlòpman nan peyi Dayiti.